Χρ. Ερωτοκρίτου – Παρουσίαση θεματικών και ρόλου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης
Ανακοινώσεις |

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρουσίαση των θεματικών και του πολιτικού ρόλου της ΚΣΣΕ από την Αναπληρώτρια Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη των Μελών της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Θεματικές και πολιτικός ρόλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι κύριες αρμοδιότητες της Συνέλευσης αφορούν:

  • στην απαίτηση λήψης μέτρων από τις κυβερνήσεις των 46 κρατών μελών,
  • τη διεξαγωγή έρευνας για την αποκάλυψη παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
  • την υποβολή ερωτήσεων στους αρχηγούς και αξιωματούχους των κρατών μελών,
  • την παρακολούθηση των εκλογικών διαδικασιών στα κράτη μέλη,
  • τη διαπραγμάτευση των όρων εισδοχής νέου κράτους στο Συμβούλιο της Ευρώπης και την αποπομπή κράτους από τον Οργανισμό.
  • Η Συνέλευση εκλέγει επίσης τους Δικαστές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και παρακολουθεί στενά την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων των κρατών μελών έναντι του Οργανισμού.

Εκτός από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η οποία αποτελεί την αφετηρία για τη δράση ολόκληρου του Οργανισμού, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει επίσης εκπονήσει ένα μεγάλο όγκο διεθνών Συμβάσεων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων. Η κύρωση των Συμβάσεων από τα κράτη μέλη επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην εθνική νομοθεσία και επιταχύνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, διασφαλίζοντας και επεκτείνοντας τα δικαιώματα των πολιτών και όσων διαβιούν στο έδαφος του.

Τα τελευταία χρόνια, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει και επικυρώσει τις ακόλουθες Συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης:

2020 – Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Σύμβαση για την Προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα.

2017 – Σύμβαση για τα Αδικήματα που σχετίζονται με τα Πολιτιστικά Αγαθά (Σύμβαση της Λευκωσίας).

2017 –Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης).

Η εφαρμογή των Συμβάσεων από τα κράτη μέλη παρακολουθείται από διάφορους ανεξάρτητους μηχανισμούς, με τους οποίους διαβουλεύεται συνεχώς η Συνέλευση, ασκώντας έτσι τον απαραίτητο έλεγχο προς τις κυβερνήσεις. Οι Επιτροπές GREVIO, GRECO, CPT, LANZAROTE, MONEYVAL και η Επιτροπή Βενετίας είναι μεταξύ των ανεξάρτητων μηχανισμών που έχουν συσταθεί για την καλύτερη προάσπιση και εφαρμογή του κεκτημένου του Οργανισμού.

Για να δώσω ένα παράδειγμα για το πως οι μηχανισμοί βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών, να αναφερθώ στο έργο της CPT γνωστή ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής μεταχείρισης. Η Επιτροπή αυτή πραγματοποιεί επισκέψεις στα κράτη μέλη και εξετάζει τις συνθήκες που επικρατούν σε χώρους κράτησης, υποβάλλοντας στη συνέχεια σχετικές συστάσεις στα κράτη μέλη για βελτίωσή τους, διασφαλίζοντας έτσι ότι όσα άτομα στερούνται την ελευθερία τους, απολαμβάνουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα υπόλοιπα τους ανθρώπινα δικαιώματα. Η Κυπριακή βουλή έχει άμεση εμπλοκή με τη λειτουργία της Επιτροπής καθώς συμμετέχει στην προκαταρτική επιλογή των υποψηφίων που εκπροσωπούν τη χώρα μας σε αυτό το σώμα. Οι συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στην ΚΣΣΕ για τις συνθήκες κράτησης στα κράτη μέλη σε συνδυασμό με τις βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών μελών, προσδίδει αξία και σωρευτική εμπειρία για καλύτερη νομοθέτηση σε εθνικό επίπεδο.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην ισότητα. Η ισότητα των φύλων, οι ίσες ευκαιρίες και η ίση εκπροσώπηση αποτελούν οριζόντια πολιτική προτεραιότητα ή οποία αντανακλάται στην πράξη σε όλα τα όργανα του Οργανισμού. Πρόσφατα, έχει μάλιστα τροποποιηθεί ο Κανονισμός της ΚΣΣΕ, ο οποίος εισαγάγει συγκεκριμένες δεσμευτικές πρόνοιες για την μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στις εθνικές αντιπροσωπίες.

Γραφείο Τύπου

2 Μαΐου 2023

ροή ειδήσεων