Μένουμε έκπληκτοι για το ότι η Γενική Λογίστρια δεν αντιλαμβάνεται ότι εγείρονται σοβαρά ζητήματα – Απαιτούμε άμεση διερεύνηση
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΥΛΩΝΑ

Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας Ρέα Γεωργίου, σε δηλώσεις της στην εφημερίδα «Πολίτης», για το θέμα σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτει από την ιδιότητά της ως προέδρου της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος ανέφερε: «Όταν προκύψει θέμα ενώπιον του Δ.Σ. της ΑΔΕΕλΕπ που θα αφορά τον αδελφό μου, τότε θα ζητήσω την εξαίρεσή μου…»

Μένουμε έκπληκτοι από το γεγονός ότι η κυρία Γεωργίου δεν αντιλαμβάνεται να προκύπτει οτιδήποτε μεμπτό, από τη στιγμή που η ίδια εποπτεύει τον αδελφό της, ο οποίος με τη σειρά του ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών του συζύγου της.

Στη νομοθεσία περί Ελεγκτών αναφέρεται ότι «κατά τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου, κάθε νόμιμος ελεγκτής, καθώς και οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο είναι σε θέση να επηρεάσει κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου, έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους έναντι της ελεγχόμενης οντότητας και να μη συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε αυτήν».

«Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία δεν διενεργούν υποχρεωτικό έλεγχο όταν υπάρχει κίνδυνος να προκύψει αυτό-ανασκόπηση, ίδιο συμφέρον, προάσπιση, οικειότητα ή εκφοβισμός, που απορρέουν από οικονομική, προσωπική, επιχειρηματική, εργασιακή ή άλλη σχέση μεταξύ:

(α) Του νόμιμου ελεγκτή, του νόμιμου ελεγκτικού γραφείου, του δικτύου του, καθώς και οποιουδήποτε φυσικού προσώπου είναι σε θέση να επηρεάσει το αποτέλεσμα του νόμιμου ελέγχου,

και

(β) της ελεγχόμενης οντότητας, με αποτέλεσμα ένα αντικειμενικό, συνετό και ενημερωμένο τρίτο πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη τις εφαρμοζόμενες ασφαλιστικές δικλίδες, να κατέληγε στο συμπέρασμα ότι υπονομεύεται η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του νόμιμου ελεγκτικού γραφείου».

Εμείς έχουμε ήδη αποστείλει τα στοιχεία που έχουμε ενώπιον μας και στον Γενικό Εισαγγελέα και στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, με την παράκληση όπως οι καταγγελίες μας διερευνηθούν με όλα τα νόμιμα μέσα.

Δεν πρόκειται να γίνουμε δικαστές, δεν είναι εξάλλου αυτός ο ρόλος μας, όμως αναμένουμε να τύχουν διερεύνησης και δημοσιοποίησης τα όσα έχουμε αναδείξει.

Γραφείο Τύπου

19 Νοεμβρίου 2020

ροή ειδήσεων