Οι καταστατικές αλλαγές, που εγκρίθηκαν στο Καταστατικό Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος
Ανακοινώσεις |

Οι κάτωθι καταστατικές αλλαγές, εγκρίθηκαν από το Καταστατικό Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής.

1. Η 4χρονη θητεία γίνεται θητεία με διάρκεια 54 μηνών (ενσωμάτωση της υφιστάμενης πρόνοιας).

2. Άρθρο 6.2
• Κατάργηση της 1ης και 2ης φάσης των εκλογών. Ταυτόχρονη διεξαγωγή εκλογής Κεντρικών και Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων.

3. Άρθρο 6.3
• Οι εκλογικές διαδικασίες θα διέπονται από Κανονισμούς που εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
• Την κύρια ευθύνη των εκλογών έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν και οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Εφορευτικών Επιτροπών.
• Οι 3 μήνες παράτασης της Κεντρικής Επιτροπής για την Παγκύπρια Εκλογική συνέλευση, αυξάνονται σε 6 μήνες .

4. Άρθρο 7.1
• Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο να συνέρχεται 1 φορά την θητεία.

5. Άρθρο 7.3
• Στο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν και οι Σχολικοί Έφοροι.

6. Άρθρο 10.2
• Η Γραμματεία της ΓΟΔΗΚ αυξάνεται από 6 σε 7 μέλη και της ΝΕΔΗΚ από 9 σε 11 μέλη.
• Στην Κεντρική Επιτροπή συμμετέχουν 5 εκπρόσωποι του Φοιτητικού κινήματος που είναι μέλη του κόμματος.

7. Άρθρο 10.5
• Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά την τριμηνία.

8. Άρθρο 10.6.α
• Οι Κανονισμοί που διέπουν την διεξαγωγή των εκλογών, θα εφαρμόζονται και για τα Επαρχιακά και Τοπικά συλλογικά όργανα.

9. Άρθρο 10.6.ια

• Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει 11μελή υποεπιτροπή που ενεργεί ως Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (συμμόρφωση με το άρθ. 62).

10. Άρθρο 10.7
• Οι Αξιωματούχοι που εκλέγονται/επιλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή ή από το Εκτελεστικό Γραφείο είναι εξ οφίκιο μέλη της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.
• Δημιουργία “Γραμματέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων”.

11. Άρθρο 11
• Καταργείται η Πολιτική Επιτροπή. Στην θέση της δημιουργείται το Πολιτικό Συμβούλιο.
• Στο Συμβούλιο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος προς την Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.
• Έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του κόμματος έκθεση εισηγήσεων και απόψεων.
• Τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κόμματος.

12. Άρθρο 12.2
• Ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος είναι εξ οφίκιο μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου με δικαίωμα ψήφου.
• Η Γραμματεία δύναται να καλεί μέχρι και 3 άτομα να παρακάθονται στο Εκτελεστικό Γραφείο, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

13. Άρθρο 12.5
• Οι Συνεδρίες του Εκτελεστικού Γραφείου γίνονται τουλάχιστον 1 φορά τον μήνα.

14. Άρθρο 12.6
• Αρμοδιότητα του Εκτελεστικού Γραφείου να αποφασίζει για την ένταξη στα συλλογικά όργανα του Κόμματος άλλων στελεχών που προσχωρούν στο κόμμα.
• Το Εκτελεστικό επιλέγει/εκλέγει τον Γενικό Διευθυντή του κόμματος.
• Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, το Εκτελεστικό εγκρίνει την δομή και το οργανόγραμμα του κόμματος.
• Το Εκτελεστικό Γραφείο εκλέγει/επιλέγει τον Πρόεδρο και τα 4 μέλη του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
• Σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού αδικήματος, το Εκτελεστικό Γραφείο έχει την ευχέρεια να επιβάλει αυτεπάγγελτα πειθαρχικές ποινές.

15. Άρθρο 13
• Συμμετέχουν επιπλέον στην Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου οι 3 Αντιπρόεδροι και ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Ο Εκπρόσωπος Τύπου παρακάθεται στην Γραμματεία χωρίς δικαίωμα ψήφου.
• Καταγραφή αρμοδιοτήτων της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την επιλογή Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων και την ευθύνη θεμάτων που άπτονται του επαγγελματικού προσωπικού του κόμματος σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή.
• Η Γραμματεία επιλέγει τον Εκπρόσωπο Τύπου κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του κόμματος.

16. Άρθρο 14.2
• Η Κοινοβουλευτική Ομάδα επιλέγει 2 εκ των Κοινοβουλευτικών Συνεργατών ως Γραμματείς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

17. Δημιουργία Γενικού Οργανωτικού Γραφείου με αρμοδιότητες.
• Του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
• Τα πρόσωπα που στελεχώνουν το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο γίνονται από 6 σε 9 (Γενικό Οργανωτικό, 2 Βοηθούς Γενικούς Οργανωτικούς και τους 6 Επαρχιακούς Οργανωτικούς Διοικητικών επαρχιών).
• Το μητρώο του κόμματος είναι ευθύνη του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
• Η διεξαγωγή των εκλογών της ΝΕΔΗΚ και ΓΟΔΗΚ διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του κόμματος το οποίο έχει και την ευθύνη φύλαξης και τήρησης των μητρώων.

18. Άρθρο 17
• Καταργείται η Ακαδημία Πολιτικών Επιστημών. Στην θέση της δημιουργείται η Επιτροπή Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής Νομοθεσίας.
• Το Εκτελεστικό Γραφείο επικυρώνει τα άτομα που απαρτίζουν την Επιτροπή κατόπιν εισήγησης της Γραμματείας.
• Τελεί υπό την εποπτεία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ή του Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους βουλευτές και κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.

19. Άρθρο 19.3
• Προσθήκη στις αρμοδιότητες του Οικονομικού Διαχειριστή ότι μπορεί να ανοίγει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς εκ μέρους του κόμματος και ότι μπορεί να προβαίνει σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/ δανεισμού (σχετικό άρθρο θα ενταχθεί και στις γενικές διατάξεις).

20. Άρθρο 20.1
• Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων τελεί υπό την άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Προέδρου.

21. Άρθρα 22 και 52
• Οι Κλαδικές Οργανώσεις μετατρέπονται σε Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες.
• Τελούν υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
• Κατά παρόμοιο τρόπο δημιουργούνται και επιτροπές συνταξιούχων.
• Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου το οποίο εποπτεύει και την λειτουργίας τους.

22. Άρθρα 22(6) και 52(4)
• Οι Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες τελούν υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.

23. Δημιουργία Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης

• Της Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι Εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων μέλη του κόμματος.
• Η Επιτροπή τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.
• Η Επιτροπή λειτουργεί βάσει Κανονισμών οι οποίοι εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Οργανωτικού Γραφείου.

24. Δημιουργία Επιτροπής Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες
• Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους πολίτες.
• Την σύνθεση της Επιτροπής αποφασίζει η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου.

25. Άρθρο 27
• Δημιουργία 3 θέσεων Αντιπροέδρων, οι οποίοι εκλέγονται από κοινό ψηφοδέλτιο.
• Σε περίπτωση κενής θέσης Αντιπροέδρου τότε η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει, μετά από υποβολή υποψηφιοτήτων, νέο Αντιπρόεδρο.
• Ο κάθε ένας εκ των Αντιπροέδρων αναλαμβάνει ξεχωριστό τομέα ευθύνης, όπως αυτοί καθορίζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Η επιλογή γίνεται με βάση τη σειρά εκλογής.

26. Άρθρο 28.2.γ
• Ο Γενικός Γραμματέας έχει την εποπτεία των Ομάδων Μελετών και του Πολιτικού Σχεδιασμού.

27. Άρθρο 29(2)
• Ο Γενικός Οργανωτικός μετατρέπεται σε επαγγελματική θέση αλλά κατόπιν εκλογής. Παράλληλα δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα, εκτός και αν παραιτηθεί 2 χρόνια πριν τις πολιτειακές εκλογές στις οποίες προτίθεται να διεκδικήσει.

28. Άρθρο 32
• Δημιουργία 2ης θέσης Βοηθού Γενικού Γραμματέα ο οποίος εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.

29. Άρθρο 33
• Δημιουργία 2ης θέσης Βοηθού Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα ο οποίος εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή της οποίας είναι εξ οφίκιο μέλος με δικαίωμα ψήφου.

30. Δημιουργία θέσης Γενικού Διευθυντή και αρμοδιότητες
• Προΐσταται διοικητικά της εσωτερικής λειτουργίας του κόμματος.
• Προσθήκη στις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή ότι μπορεί σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή να ανοίγει/λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς εκ μέρους του κόμματος και ότι μπορεί να προβαίνει σε αιτήματα τραπεζικών διευκολύνσεων/δανεισμούς. (σχετικό άρθρο θα ενταχθεί και στις γενικές διατάξεις).
• Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή.
• Συμμετέχει εξ οφίκιο μέλος στο Εκτελεστικό Γραφείο με δικαίωμα ψήφου.

31. Άρθρο 52

• Οι Κλαδικές Οργανώσεις των επαρχιών λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 22.

32. Άρθρο 58.4
• Έκαστο μέλος του κόμματος αποχωρεί από το κόμμα όταν:
α) Καταδεικνύει ρητά την επιθυμία του πως δεν επιθυμεί να είναι πλέον μέλος
β) Αποστείλει γραπτή επιστολή προς την οικεία Επαρχιακή Επιτροπή ή/και στο Γενικό Οργανωτικό Γραφείο
γ) Με δημόσια ανάρτηση ή δήλωση του
δ) Με πράξεις ή/και ενέργειες του διαμηνύει ότι δεν θέλει να είναι πλέον μέλος του κόμματος

33. Άρθρο 58.6
• Υποχρέωση μέλους του κόμματος να μην είναι μέλος άλλου κόμματος.

34. Άρθρο 59
• Το κόμμα έχει άμεση εποπτεία της ΝΕΔΗΚ.
• Η οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανώσεων γίνεται από τον Γενικό Διευθυντή του κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του κόμματος.
• Μέλη της ΝΕΔΗΚ είναι όσα μέλη του κόμματος είναι σε ηλικία από 18-30 ετών την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης και έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους. Δεν τηρείται παράλληλο μητρώο από την ίδια την οργάνωση.
• Νοείται ότι σε περίπτωση αξιωματούχου της οργάνωσης πέραν των 30 ετών ο οποίος εξελέγη όντας κάτω των 30 ετών, παραμένει μέλος μέχρι και την ολοκλήρωση της θητείας του.
• Για ηλικίες 12-18 εγγράφονται σε ειδικό μητρώο της ΝΕΔΗΚ το οποίο τηρείται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο.
• Η διεξαγωγή των εκλογών της ΝΕΔΗΚ διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του κόμματος το οποίο έχει και την ευθύνη φύλαξης και τήρησης των μητρώων.
• Η εκλογή της ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ γίνεται το αργότερο εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης του κόμματος και η θητεία της διαρκεί 54 μήνες από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών της οργάνωσης.
• Το καταστατικό του κόμματος υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του καταστατικού της ΝΕΔΗΚ.

35. Άρθρο 60
• Το κόμμα έχει άμεση εποπτεία της ΓΟΔΗΚ.
• Η οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανώσεων γίνεται από τον Γενικό Διευθυντή του κόμματος σε συνεργασία με τον Οικονομικό διαχειριστή του κόμματος.
• Στο μητρώο μελών ΓΟΔΗΚ περιλαμβάνονται όσες γυναίκες είναι εγγεγραμμένες και έχουν οικονομικά τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους. Δεν τηρείται παράλληλο μητρώο από την ίδια την οργάνωση.
• Η διεξαγωγή των εκλογών τους διενεργείται και εποπτεύεται από το Γενικό Οργανωτικό Γραφείο του κόμματος το οποίο έχει και την ευθύνη φύλαξης και τήρησης των μητρώων.
• Η εκλογή της ηγεσίας της ΓΟΔΗΚ γίνεται το αργότερο εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης του κόμματος και η θητεία της διαρκεί 54 μήνες από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών της οργάνωσης.

• Το καταστατικό του κόμματος υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του καταστατικού της ΓΟΔΗΚ.

36. Άρθρα 62 και 12(6)
• Σε περιπτώσεις αυταπόδεικτου πειθαρχικού αδικήματος, το Εκτελεστικό Γραφείο έχει την ευχέρεια να επιβάλει αυτεπάγγελτα πειθαρχικές ποινές.

37. Άρθρο 65(3)
• Γίνεται μυστική ψηφοφορία όταν ζητηθεί από το 25% των συνέδρων.

 

Γραφείο Τύπου
6 Μαΐου 2018

ροή ειδήσεων