Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Ανακοινώσεις |

Το Δημοκρατικό Κόμμα, θεωρεί κρίσιμη προτεραιότητα  τον σχεδιασμό  και την υλοποίηση μίας συνολικής, ολιστικής και οριζόντιας εθνικής στρατηγικής για το Περιβάλλον κι ευρύτερα την Αειφόρο Ανάπτυξη. Ζητούμενο μας είναι η αειφορία να είναι η «ομπρέλα», κάτω από την οποία κάθε πολίτης θα έχει τις ευκαιρίες, τους τρόπους, τα μέσα και τα εργαλεία για να   βελτιώσει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής του.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, η οποία αυτή τη χρονιά αποτελεί την αφετηρία της καμπάνιας του ΟΗΕ «Δεκαετία για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων (2021-2030)», το Δημοκρατικό Κόμμα επαναφέρει τις προτάσεις του, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από την εκστρατεία «Διάλογος».

– Υιοθέτηση, μέσα από την αποτύπωση και ανάλυση των υφιστάμενων προβλημάτων, βελτιωτικών μέτρων ουσίας που αφορούν την βιωσιμότητα των πόλεων.

– Καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων και σωστή κατανομή τους σε εθνικό επίπεδο με γνώμονα όλους τους πολίτες και όλες τις επαρχίες έτσι ώστε να προωθηθεί η ποιοτική αναβάθμισή τους με όρους αειφορίας.

– Διασύνδεση κάθε πολιτικής και δράσης με δείκτες ελέγχου και αποδοτικότητας. 

– Ορθολογικές και με όρια, στη βάση των αρχών της αειφορίας επενδύσεις, σε ολόκληρη την Κύπρο και όχι μόνο στα αστικά κέντρα,   που θα συμβάλουν στην ποιοτική αναβάθμιση, ακόμη και της πιο μικρής κοινότητας.

– Υιοθέτηση άμεσων μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση τις ΑΠΕ.

– Αξιοποίηση του πολιτιστικού και φυσικού μας κεφαλαίου ως παράγοντα προώθησης του αειφόρου τουρισμού.

– Δημιουργία προγραμμάτων που θα ενισχύσουν τη στροφή στα πράσινα και γαλάζια επαγγέλματα. 

– Προώθηση μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής με γνώμονα την προστασία του θαλάσσιου μας πλούτου, του πολιτισμού και της ιστορίας μας.

– Προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού μας πλούτου με την στενή συνεργασία των τοπικών κοινωνιών, παράλληλα με την προώθηση ήπιων μορφών ανάπτυξης.

– Ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων, για τα θέματα που άπτονται της ποιότητας ζωής τους και της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών στα θέματα   της αειφόρου ανάπτυξης. 

– Προώθηση της κυκλικής οικονομίας, μέσα από την επανεξέταση των πολιτικών που άπτονται της διαχείρισης των αποβλήτων και ειδικά των πολιτικών που επιβαρύνουν τον πολίτη.

Την ίδια ώρα, εκφράζουμε για ακόμη μια φορά, τη μεγάλη μας ανησυχία για την τεράστια οικολογική καταστροφή που συντελείται στα κατεχόμενα εδάφη μας και ιδιαίτερα στην οροσειρά του Πενταδακτύλου.

Γραφείο Τύπου

5 Ιουνίου 2021

ροή ειδήσεων