Ελλείψεις, αδυναμίες και καθυστερήσεις στην εφαρμογή του περί ΕΕΕ και Γενικότερα Κοινωνικών Παροχών Νόμου
23 Νοέ 2017 Ανακοινώσεις

Η Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 21.11.2017, αναφορικά με τον έλεγχο λογαριασμών της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) – Διαχείριση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και άλλων παροχών για το έτος 2015, δυστυχώς επιβεβαιώνει τις ανησυχίες και επισημάνσεις του Δημοκρατικού Κόμματος ως αυτές αναφέρονται στις ανακοινώσεις του Τομέα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Θεμάτων, από τη μέρα της εφαρμογής του περί ΕΕΕ και Γενικότερα Κοινωνικών Παροχών Νόμου, τον Ιούλιο του 2014 μέχρι σήμερα.

Η δε απάντηση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων περί επίλυσης ή και διευθέτησης των πλείστων εκ των θεμάτων που εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Δυστυχώς συμβαίνει το αντίστροφο. Δηλαδή πολύ λίγα θέματα έχουν επιλυθεί και/ή διευθετηθεί και αυτά με υπέρμετρη καθυστέρηση ενώ παραμένουν άλυτα ζητήματα μέγιστης σημασίας για την ορθή εφαρμογή του Νόμου.

Συγκεκριμένα:

• Η ΥΔΕΠ μέχρι και σήμερα δεν έχει οργανωτική δομή ούτε είναι ορθά στελεχωμένη, αριθμητικά και ποιοτικά. Το δε αίτημα του ΥΕΠΚΑ προς το Υπουργείο Οικονομικών για δημιουργία οργανικών θέσεων δεν έγινε αποδεκτό.

• Δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως τα μηχανογραφικά εργαλεία και το μηχανογραφικό σύστημα της ΥΔΕΠ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εφαρμοστούν ή να μην εφαρμόζονται ορθά πρόνοιες του Νόμου. Όσα δε υποσυστήματα αναπτύχθηκαν, όπως της παροχής υπηρεσιών φροντίδας λειτούργησαν με υπέρμετρη καθυστέρηση δηλαδή πέραν των δύο ετών μετά την εφαρμογή του Νόμου.
• Μέχρι και τον Ιούλιο του 2016, δηλαδή για δύο χρόνια μετά από την εφαρμογή του Νόμου, δεν είχε διερευνηθεί κατά πόσο οι λήπτες ΕΕΕ ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πληροφόρηση για πολύ μεγάλο αριθμό ληπτών ΕΕΕ και επιπλέον, όσοι λήπτες δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΕ δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στα Σχέδια/Προγράμματα του ΥΕΠΚΑ και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού για την παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων δικαιούχων ΕΕΕ.

• Παρατηρείται έλλειψη διασύνδεσης ή μη επαρκούς διασύνδεσης του μηχανογραφικού συστήματος του ΕΕΕ με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων Οργανισμών όπως είναι περίπου 157 οργανισμοί που έχουν επαγγελματικά Σχέδια Συντάξεων, κάποια αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη καθώς και το κεντρικό Αποθετήριο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, με αποτέλεσμα η ΥΔΕΠ να μη λαμβάνει πλήρη πληροφόρηση για περιουσιακά στοιχεία ληπτών ΕΕΕ.

• Σημειώθηκε καθυστέρηση στην αξιολόγηση των αιτητών – ΑμεΑ και ειδικότερα των ληπτών δημόσιου βοηθήματος, κυρίως λόγω της λειτουργίας ενός μόνο Κέντρου Αξιολόγησης Αναπηρίας μέχρι τον Μάιο του 2017.

• Φαίνεται να υπάρχει καθυστέρηση στην καταχώρηση του εισοδήματος από εργασία μισθωτών προσώπων στο μηχανογραφικό σύστημα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ενδεχομένως και αυτοτελώς εργαζομένων) που έχει ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη λήψη πληροφόρησης από τη διασύνδεση και καθυστερημένη ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος του ΕΕΕ με αποτέλεσμα να γίνονται υπερπληρωμές.

Το Δημοκρατικό Κόμμα στήριξε και ψήφισε τον Νόμο για το ΕΕΕ και ένα χρόνο μετά από την εφαρμογή του, πρωτοστάτησε και πέτυχε σημαντικές τροποποιήσεις. Αναγνωρίζει δε τις θετικές πτυχές όπως είναι η υπαγωγή όλων των επιδομάτων σε μια υπηρεσία και η παροχή βοήθειας σε άτομα τα οποία χωρίς αυτό το Νόμο δεν θα μπορούσαν να λάμβαναν οποιαδήποτε βοήθεια, όπως είναι οι μακροχρόνια άνεργοι.

Δυστυχώς όμως, φάνηκε ότι το ΥΕΠΚΑ δεν ήταν έτοιμο να εφαρμόσει τον Νόμο για το ΕΕΕ με αποτέλεσμα οι ελλείψεις και οι αδυναμίες που αναφέρονται στην Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, αφενός να ταλαιπωρήσουν τους δικαιούχους ΕΕΕ, μάλιστα κατά την κρίσιμη περίοδο της οικονομικής κρίσης που χρειάζονταν άμεση στήριξη για μια όσο το δυνατόν αξιοπρεπή διαβίωση και αφετέρου επιφέρουν υπερπληρωμές οι οποίες μέχρι και τις 5.7.2016 ανέρχονταν στο ποσό των €2,9 εκ.

Θεωρούμε ότι οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την περαιτέρω τροποποίηση του Νόμου και τη βελτίωση των πρακτικών που ακολουθούνται για την εφαρμογή του. Επιπλέον, θεωρούμε ότι από την Έκθεση προκύπτει και θέμα εκσυγχρονισμού και άλλων Τμημάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας όπως είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

23 Νοεμβρίου, 2017

Εύη Τσολάκη
Υπεύθυνη Τομέα Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Θεμάτων ΔΗ.ΚΟ

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media