Οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου πρέπει να καταθέσουν εισηγήσεις στην κατεύθυνση αποκατάστασης του τρωθέντος κύρους της δικαιοσύνης
Ανακοινώσεις |

Η κατακόρυφη πτώση του βαθμού εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης, έναντι του θεσμού της δικαιοσύνης, όπως καταγράφονται σε δημοσκόπηση της εφημερίδας «Η Σημερινή», θα έπρεπε να προβληματίσει, πρώτα απ’ όλα τους λειτουργούς της δικαιοσύνης και ιδιαίτερα τα ίδια τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ένας θεσμός, που έχαιρε εκτίμησης και τύγχανε της εμπιστοσύνης των πολιτών, κατέληξε να κατακεραυνώνεται από τους πολίτες.

Οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου οφείλουν να καταθέσουν εισηγήσεις στην κατεύθυνση αποκατάστασης του τρωθέντος κύρους της δικαιοσύνης.

Το Δημοκρατικό Κόμμα, αντιλαμβανόμενο το μέγεθος των συνεπειών στην ίδια την κοινωνία, από την καταρράκωση του κύρους της δικαιοσύνης και επιδιώκοντας άμεσα και έμπρακτα αποτελέσματα, κατέθεσε ενώπιον της Βουλής, πρόταση για τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, με την οποία:

  • Θα απαγορεύεται σε δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου να εκδικάζει ή να μετέχει στην εκδίκαση οποιασδήποτε φύσης υπόθεση εάν έχει ιδιάζουσα σχέση ή συγγενικό δεσμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τέταρτου βαθμού με οποιοδήποτε από τους διαδίκους ή τους δικηγόρους των διαδίκων, ή,
  • βρίσκεται σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα που αφορά η εξεταζόμενη υπόθεση, ή,
  • που έχει οποιοδήποτε συμφέρον στην έκβαση της.

Η πιο πάνω απαγόρευση θα εφαρμόζεται και στην περίπτωση της ίδιας σχέσης ή συγγενικού δεσμού με διάδικο ή δικηγόρο ο οποίος συμμετέχει ή εργοδοτείται ή απασχολείται σε Εταιρεία Δικηγόρων δυνάμει του περί Δικηγόρων Νόμου.

Θέλουμε να αποτρέψουμε επανάληψη φαινομένων που δυστυχώς επιμαρτυρεί η κυπριακή κοινωνία τις τελευταίες μέρες.

Πιστεύουμε ότι με την εν λόγω τροποποίηση του νόμου, θα διασφαλιστεί θεσμικά και σε μεγάλο βαθμό η αμεροληψία στην απονομή δικαιοσύνης και θα προστατευθεί το κύρος της δικαιοσύνης.

 

Γραφείο Τύπου

21 Ιανουαρίου 2019          

ροή ειδήσεων